ข้อมูลทั่วไป

💝 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ : นายฟายซัน  เต๊ะ        อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน : ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์กราฟิก
ตำแหน่งที่ได้มอบหมาย (ตามคำสั่งวิทยาลัย) : หัวหน้างานสื่อนวัตกรรมออนไลน์/ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE/ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
ส่วนราชการ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

💝 ประวัติการศึกษา
- พุทธศักราช 2565 - ปัจจุบัน ระดับชั้นปริญญาโท หลักศุตรรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จ.นนทบุรี

- พุทธศักราช 2562-2564 ระดับชั้นปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จ.เพชรบุรี

- พุทธศักราช 2560–2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จ.เพชรบุรี

- พุทธศักราช 2557–2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จ.เพชรบุรี

💝ประวัติการทำงาน
- พุทธศักราช 2560- 2565 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
         - 2562-2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
         - 2564-2565 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์กราฟิก
- พุทธศักราช 2565-ปัจจุบัน บริษัท เนชันแนล เฮลแคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท (NLS-SVH)
   - แอดมินห้องปฏิบัติการ (Officer, Admin NLS-SVH)
   - ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (Assistant, Medical Technologist)