ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : นายฟายซัน  เต๊ะ        อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน : ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งที่ได้มอบหมาย (ตามคำสั่งวิทยาลัย) : ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา / ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จังหวัดเพชรบุรี
ส่วนราชการ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประวัติการศึกษา
พุทธศักราช 2562 - 2564 ระดับชั้นปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จ.เพชรบุรี
พุทธศักราช 2560 – 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จ.เพชรบุรี
พุทธศักราช 2557 – 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)         วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จ.เพชรบุรี